Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Весна Мојсова-Чепишевска
Проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска работела како презентер и водител во Македонската Радио Телевизија, асистент по Современа македонска книжевност I и Современа македонска книжевност II на Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности и Катедрата за македонски и јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, доцент, предавач по предмети од современа македонска книжевност. Од 2007 е вонреден професор по Современа македонска книжевност I и Современа македонска книжевност II на Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности, Катедрата за македонски и јужнословенски јазици и по Македонска книжевност 4 на Катедрата за албански јазик и книжевност (преведување и толкување, мајчин и немајчин) и Катедрата за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Од ноември 2004 е продекан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Учествувала на бројни семинари и симпозиуми, при што објавила преку 100 труда во македонски и странски списанија за литература и јазик, како и пет книги: Рацин и експресионизмот, 2000; Литературни преокупации, 2000; Лицето на зборовите, 2004; Мал книжевен тестамент, 2007; 12. Жени. Гласови, 2008.Блесок бр. 17, октомври-ноември, 2000
      критика: Метафора на припадност

Блесок бр. 54, мај-јуни, 2007
      критика: Во честа на маргаритките

Блесок бр. 60, мај-јуни, 2008
      критика: Животот како депонија на отфрлените соништа (во пет слики)

Блесок бр. 65, март-април, 2009
      критика: Здивот на болката кој создава и стварност и уметност

Блесок бр. 71-73, март-август, 2010
      критика: За парче чоколада, за шмрк кафе по напишан ред и за уште нешто друго

Блесок бр. 82, јануари-февруари, 2012
      критика: Дијаспорен номадизам


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+