Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Наташа Аврамовска
Наташа АВРАМОВСКА (р. 1965), научен советник во Институтот за македонска литература – Скопје, Одделение за теорија на литературата и компаративна книжевност, и редовен професор на последипломските и докторски културолошки студии и студии во областа на македонската литература.
Авторка е на книгите:
Травестија на усната историја - раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски (Скопје,1999), Ex Libris (Скопје,2000), Во вителот на дереализацијата (дуплото дно на македонската драма) (Скопје,2004), Авто¬био¬гра¬фијата во македонскиот литературен 19 век, (Скопје,2004) и Ние во времето (Скопје,2006), Во светот на зборовите (Дијалог, 2011).
Коприредувач е на:
Interpretations Vol.4/5 New Literary Theory and Hermeneutics (МАНУ, Скопје, 2011, заедно со К. Ќулавкова).
Уредник е на списанијата:
Културен живот, од 2004-та, Книжевен контекст (2004-2009).
Области на истражувачки интерес
: македонска книжевност, компаративна книжевност, наратологија, драматологија, родова и критичка теорија.

Наташа Аврамовска била уредничка на Блесок Есеи и Блесок Критика.Блесок бр. 103-104, декември, 2015
      критика: Поетска творечка митологија

Блесок бр. 107, мај 2016
      критика: Читање на светлината

Блесок бр. 86, септември-октомври, 2012
      критика: Дијалошко промислување на македонската и хрватската драма

Блесок бр. 88, јануари-февруари, 2013
      критика: Хамлетмашина на сцената на битолскиот НТ

Блесок бр. 90, мај-јуни, 2013
      есеи: Бајката и бајковитото и хронотопот на јужнословенскиот Балкан


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+