Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Ангелина Бановиќ-Марковска
Ангелина Бановиќ-Марковска (1966, Скопје, Македонија), доктор по филолошки науки: Ph.D (2002); MA (1999).
Истражува во областите: литературна теорија, културологија, семиологија. Проучува философија и антропологија. Учествува на меѓународни симпозиуми и научни конференции. Повремено пишува и уметничка проза.

Автор е на книгите: Интерпретативни стратегии: теориско-критички есеи (Ѓурѓа, Скопје, 1999); Ликови-антагонисти (Магор, Скопје, 2001); Хипертекстуални дијалози (понудено за публикување 2003).

Ангелина Бановиќ-Марковска била уредник на Блесок критика

е-пошта: ana_ban@hotmail.com и banovic@flf.ukim.edu.mkБлесок бр. 03, јуни-јули, 1998
      критика: За значењето на несвесното и за силата на имагинацијата

Блесок бр. 09, јуни-јули, 1999
      критика: Инцестот - една од недосонуваните склоности на светот

Блесок бр. 24, јануари-февруари, 2002
      критика: Од Гутенберг до ИнтеЛнет

Блесок бр. 49, јули-август, 2006
      есеи: Есеј за создавањето и уништувањето

Блесок бр. 85, јули-август, 2012
      есеи: Од тоталитарна кон транскултурална јавна свест


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+