Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 07 | година II | февруари-март,1999[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 07февруари-март,1999
Звук Осврти

Каква музика сакате?

/4
стр. 1
Маја Чанаќевиќ

    Промените што последниве неколку години настанаа во сите сфери на нашето живеење, и особено создавањето услови за пазарна економија бараат поинаков пристап кон планирањето и остварувањето на дејностите од сите области, заснован врз истражување на пазарот и врз потребите и можностите на потрошувачите. Категоријата „еластицитет“ на цената, приходот, производот итн,. стана особено важен фактор во пазарното работење воопшто. Преку него е прикажана „реактибилноста на потрошувачите“ во однос на цената, приходот или некој даден производ. Од тие причини, еластицитетот се најде во центарот на нашето истражување.
       Спроведеното истражување спаѓа во типот на маркетиншки истражувања преку кои треба да дознаеме нешто повеќе за претпочитаниот избор што го прави одредена популација во однос на определен продукт. Во конкретниов случај предмет на истражувањето беше претпочитаниот избор, односно реактибилноста кон цената, на студентите на Факултетот за Музичка Уметност од Скопје во поглед на концертите од различни музички жанри. Покрај нашиот теориски интерес за однесувањето на оваа популациона група, една од задачите беше и одредувањето на цената на билетите што оваа популациона група е готова да ја плати (еластицитетот) за концертите во институциите што беа дадени како примери во овој проект.
       Предметот на истражувањето, врзан за оваа специфична, потесно специјализирана популација – студентите на ФМУ – можеме да го дефинираме како: влијанието на возраста и припадноста на некој од одделите на Факултетот врз потрошувачката на билетите за концерти од различни жанрови. Може да се рече дека оваа популациона група претставува и најстручно подготвена публика и дека од тие причини е земена како пример во одредувањето на реактибилноста на цената и претпочитаниот избор кон некој од музичките жанри (односно која е вистинската реакција на потрошувачите кон конкретниот продукт, како што се третира во економијата, односно каков е нивниот еластицитет).
       Од повеќето индикатори кои укажуваат на различното рагирање кон определен продукт, во случајов концерт од различни жанри, посебно се изделува цената на самиот производ. Притоа бевме свесни дека постојат повеќе фактори што влијаат на реактибилноста кон различните цени на производите: вкусот на потрошувачите, нивните приходи, нивната желба и нивните можности да потрошат дел од своите средства на дадениот продукт.
       При толкувањето на добиените податоци ги имавме предвид сите овие фактори, бидејќи тие ја одредуваат понудата и побарувачката.
       Инструмент во истражувањето е прашалникот. Тој беше составен од 6 прашања од кои :
    • 5 општи прашања т.е. независни варијабли од кои 4 спаѓаат во групата на номинални податоци, – полот, возраста, година на студирање и одделот и една во групата


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+