Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 14 | година III | април-мај, 2000[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 14април-мај, 2000
Критика

Тивкоста на страшниот шепот на Ленче Милошевска

(Ленче Милошевска, КАМЕНИ ПОРАКИ. Матица Македонска, Скопје 1999)


/3
стр. 1
Јадранка Владова

    Ленче Милошевска, со своето ненаметливо присуство во македонската култура, од македонските читатели небаре повеќе се восприема со резултатите од преведувачката дејност (која, впрочем, е верифицирана и со две преведувачки награди: Божидар Настев и Ванѓа Чашуле). Но, очигледно е дека скромната природа на авторката Ленче Милошевска ѝ прави штета на севкупната творечка личност на Ленче Милошевска во која авторството се затскрива зад божем поважната, пообезличената работа врз преводот кој има за цел, всушност, да покаже, во новиот јазичен медиум – друг автор.
    Поводот за ова укажување на вредностите на авторските текстови на Ленче Милошевска (Жедната земја моја, 1992; Кадилница на денот, 1996; Кумова слама, 1997) е исчитувањето на најновата поетска збирка на Ленче Милошевска Камени пораки (1999) која ја препорачуваме пред македонската читателска публика.
    Стихозбирката Камени пораки е конструирана од два циклуса со нееднаква големина: циклусот Мотиви од Матка содржи 36 песни, а циклусот Метаграми само 7 песни. Сите песни во оваа поетска книга се групираат во хетерострифична група песни без рими или без друг вид гласовни совпаѓања и во лирска проза во која квантитативно се постигнува баланс со другата група песни при што станува повидлива поентираноста на суптилната лиричност.
    Во своите песни Ленче Милошевска на мошне интересен начин ја варира употребата на второто лице. Најчесто ова лице ја отвора двополовата љубовна релација Јас: ти (Возрасни сме и не ѝ прилега на нашата љубов да нема разум, но ако ти посакаш, можам и робинка да ти бидамЉубов), но интересно е дека ти-обраќањето се користи и за оние случаи во кои македонскиот јазик подразбира и соговорник но и неутрално обраќање „во принцип“ при што исказот може да подразбере и своевидно „автообраќање“:

  Игра со непознатото

  Животот си игра со Непознатото.
      Од кожурец излезен
      во кожурец се враќаш.

  Болката те пораснува.
      Најчесто си само прекуброен гледач
      во театарот на промашувањата.

  Ти се случува и да плетеш
      (за
      себе)
      мрежа од копринена преѓа.

    Оваа употреба на второто лице може да има и варијанта на солидарно обраќање до жена, како во песната

  Од паганските обредни жртвувања

  Гола те изнесоа,
      не припадна на сонце.

  Те жртвуваа невина
      и бела како алабастер.

  Не стрештија небесата
      и пороен дожд не се истури.

  Понижени и исмеани
      се разбегаа паганите.

  Згрозени од нивната подмолна
      острастеност,
      жртвеникот и јас те паметиме.

    Ленче Милошевска својата женска суптилност ја посочува најдиректно во песните со јас: ти релацијата, но суптилноста е јасниот, видлив амалгам и на другите песни. И песните во кои се варира првото лице еднина и множина и оние во кои небаре се инсистира врз дистанцата што ја овозможува третото лице,


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+